Hỏi & Đáp 3.0

Hỏi & Đáp 3.0

Mời tham quan phiên bản 3.0 của Hỏi & Đáp để khám phá những chức năng mới lạ và hấp dẫn.
Tham Quan

Theo Hỏi & Đáp trên Facebook

Mời bạn cùng tham gia theo Hỏi & Đáp trên Facebook để được thông báo khi Hỏi & Đáp 3.0 đi vào hoạt động
Thích
Kiểu Gõ:  TELEX VNI VIQR OFF
Offline
10
Điểm
Ví dụ về ......?
Các ví dụ về quan điểm toàn diện, quan điểm phát triển, quan điểm lịch sử, cụ thể?
+ Cách đây hơn 7 năm
+ Lượt xem : 9,803
Trả lời (10)
Hiển thị theo

Offline
Quan điểm toàn diện là cách đánh giá sự vật hiện tượng (Tự nhiên, xã hội, con người...) một cách bao quát nhiều mặt, nhiều khía cạnh...để dẫn đến quyết định đúng. Mình chỉ biết được 1 khái niệm đấy! Mong các bạn sau giải thích tiếp
+ Trả lời cách đây hơn 7 năm

Offline
đọc câu hỏi của bạn mình thấy rtấ thú vị vì bạn hỏi vấn đế rất hay. Nhưng bạn lại hỏi chung chung ví dụ .. bạn muốn biết ví dụ về vấn đề gì ? còn như câu hỏi của bạn, mình định nghĩa nhé - Quan điểm Toàn diện: là quan điểm khái quát chung về vấn đề nào đó. Thông thường là quan điểm của phái nam. Phái nam nhìn nhận vấn đề nhanh, bao quát... - Quan điểm phát triển: thông thường gọi là định hướng phát triển về vấn đề nào đó. - Quan điểm lịch sử: Nhìn nhận vấn đề dựa trên khía cạnh lịch sử... - Quan điểm cụ thể: là nhìn vấn đề với góc nhỏ, vĩ mô. Cách nhìn của chị em phụ nữ chẳng hạn, luôn soi móc vào một việc cách kỹ lưỡng, nhưng quan điểm này sẽ ko nhìn hết được vấn đề vì mải mê nhìn cái vĩ mô, cái cụ thể. chào bạn!
+ Trả lời cách đây hơn 7 năm

Offline
Nghe câu này như bài kiểm tra môn triết ở đại học vậy à? Tôi nghĩ thế này, nếu không thể hỏi giáo viên của bạn, bạn vào google gõ chuỗi sau và bấm Enter: "quan điểm toàn diện" "ví dụ" Hình như chỉ cần chuỗi "quan điểm toàn diện" đã có Ví dụ sinh động ở trang của Bộ Kế hoạch Đầu tư rồi. ------------------------------------------------------------------------------------ Làm lần lượt cho các quan điểm cần hỏi.... -------------------------------------------------------------------------------------- OK?
+ Trả lời cách đây hơn 7 năm

Offline
Quan điểm toàn diện là cách đánh giá sự vật hiện tượng (Tự nhiên, xã hội, con người...) một cách bao quát nhiều mặt, nhiều khía cạnh...để dẫn đến quyết định đúng. Trong Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội IX của Đảng đã nêu rõ: "Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về phát triển kinh tế và văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân… Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta".
+ Trả lời cách đây hơn 7 năm

Offline
- Quan điểm Toàn diện: là quan điểm khái quát chung về vấn đề nào đó. Thông thường là quan điểm của phái nam. Phái nam nhìn nhận vấn đề nhanh, bao quát... - Quan điểm phát triển: thông thường gọi là định hướng phát triển về vấn đề nào đó. - Quan điểm lịch sử: Nhìn nhận vấn đề dựa trên khía cạnh lịch sử... - Quan điểm cụ thể: là nhìn vấn đề với góc nhỏ, vĩ mô. Cách nhìn của chị em phụ nữ chẳng hạn, luôn soi móc vào một việc cách kỹ lưỡng, nhưng quan điểm này sẽ ko nhìn hết được vấn đề vì mải mê nhìn cái vĩ mô, cái cụ thể. chào bạn
+ Trả lời cách đây hơn 7 năm

Offline
Quan điểm toàn diện là cách đánh giá sự vật hiện tượng (Tự nhiên, xã hội, con người...) một cách bao quát nhiều mặt, nhiều khía cạnh...để dẫn đến quyết định đúng. Mình chỉ biết được 1 khái niệm đấy! Mong các bạn sau giải thích tiếp
+ Trả lời cách đây hơn 7 năm

Offline
đọc câu hỏi của bạn mình thấy rtấ thú vị vì bạn hỏi vấn đế rất hay. Nhưng bạn lại hỏi chung chung ví dụ .. bạn muốn biết ví dụ về vấn đề gì ? còn như câu hỏi của bạn, mình định nghĩa nhé - Quan điểm Toàn diện: là quan điểm khái quát chung về vấn đề nào đó. Thông thường là quan điểm của phái nam. Phái nam nhìn nhận vấn đề nhanh, bao quát... - Quan điểm phát triển: thông thường gọi là định hướng phát triển về vấn đề nào đó. - Quan điểm lịch sử: Nhìn nhận vấn đề dựa trên khía cạnh lịch sử... - Quan điểm cụ thể: là nhìn vấn đề với góc nhỏ, vĩ mô. Cách nhìn của chị em phụ nữ chẳng hạn, luôn soi móc vào một việc cách kỹ lưỡng, nhưng quan điểm này sẽ ko nhìn hết được vấn đề vì mải mê nhìn cái vĩ mô, cái cụ thể. chào bạn!
+ Trả lời cách đây hơn 7 năm

Offline
Nghe câu này như bài kiểm tra môn triết ở đại học vậy à? Tôi nghĩ thế này, nếu không thể hỏi giáo viên của bạn, bạn vào google gõ chuỗi sau và bấm Enter: "quan điểm toàn diện" "ví dụ" Hình như chỉ cần chuỗi "quan điểm toàn diện" đã có Ví dụ sinh động ở trang của Bộ Kế hoạch Đầu tư rồi. ------------------------------------------------------------------------------------ Làm lần lượt cho các quan điểm cần hỏi.... -------------------------------------------------------------------------------------- OK?
+ Trả lời cách đây hơn 7 năm

Offline
Quan điểm toàn diện là cách đánh giá sự vật hiện tượng (Tự nhiên, xã hội, con người...) một cách bao quát nhiều mặt, nhiều khía cạnh...để dẫn đến quyết định đúng. Trong Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội IX của Đảng đã nêu rõ: "Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về phát triển kinh tế và văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân… Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta".
+ Trả lời cách đây hơn 7 năm

Offline
- Quan điểm Toàn diện: là quan điểm khái quát chung về vấn đề nào đó. Thông thường là quan điểm của phái nam. Phái nam nhìn nhận vấn đề nhanh, bao quát... - Quan điểm phát triển: thông thường gọi là định hướng phát triển về vấn đề nào đó. - Quan điểm lịch sử: Nhìn nhận vấn đề dựa trên khía cạnh lịch sử... - Quan điểm cụ thể: là nhìn vấn đề với góc nhỏ, vĩ mô. Cách nhìn của chị em phụ nữ chẳng hạn, luôn soi móc vào một việc cách kỹ lưỡng, nhưng quan điểm này sẽ ko nhìn hết được vấn đề vì mải mê nhìn cái vĩ mô, cái cụ thể. chào bạn
+ Trả lời cách đây hơn 7 năm
Trả lời câu hỏi
Chú ý: Nội dung gửi lên bắt buộc viết có dấu. Nội dung viết không có dấu, sai chính tả nhiều sẽ bị xem vi phạm luật sử dụng của Hỏi & Đáp
Những câu trả lời như "bó tay", "không biết" sẽ bị xóa.
ĐĂNG NHẬP
Loading ...